Sunday, June 25, 2006

PREZIDAN OTELO

PREZIDAN OTELO

© Dev Virahsawmy
All rights reserved

BANN PERSONAZ DAN LORD KI ZOT PARET

Lafoul
Ker, Santer ek Mizisien
Dammarro ek Kaspalto
Otelo
Yago
Desdemona
Roderigo
Emilia
Tino
Etranze 1,2,3
Sef Gablou
Metr Kaliko, avoka
Miro ek 2 zanfan (1 tifi ek 1 garson)

AK 1 SENN 1

Dan enn plas piblik. Dimoun sorti depi diferan klas sosial, diferan group etnik ek kars, diferan okipasion pe monte-desan. Laplipar pe sarye zot sak shoping. Noel ek lane pre. Vitrinn magazin dekore ar sapin ek lanez artifisiel ( zistwar la pas dan enn pei tropikal kot tou bann pie flanbwayan ki dan sertenn rezion dimoun apel boukie banane, finn fini larg zot petal rouz, zonn, oranz laflam ki prezan partou, lor pie kouma dan ler ek lor later ); bann magazin pou zenn pe mete for-for lamizik jalsa; bann magazin delix pe zoue lamizik dous ek diskre; parsi-parla pe tann lamizik tipik Noel. Dan enn landrwa santral ena bel animasion. Enn group pop pe instal zot instriman. Zot larg sawal. Lamizik la obliz bouz lerin. Lamizik ek tex bien rebel (enn parodi Jingle Bell ar akonpagnman seggae).


KER

Sonn laklos, sonn laklos
Lekours pe large;
Galoupe tou bann zanfan
Bonom Noel finn pase.

SANTER

Bann bourrkbak galoupe,
Galoup deryer paysa
Me ler zot pre pou rant dan bit
Paysa fer fos ar zot.

KER

Sonn laklos, sonn laklos
Lekours pe large;
Galoupe tou bann zanfan
Bonom Noel finn pase.

SANTER

Dominer pous lor pie
Larogans san pitie
E ler zot fer zanfan plore
Zot santi zot mari.

KER

Sonn laklos, sonn laklos
Lekours pe large;
Galoupe tou bann zanfan
Bonom Noel finn pase.

SANTER

Petal roz pe griye,
Oxizenn dan dife
Me mo bankie sak gramatin
Met kadna dan lafwa.

KER

Sonn laklos, sonn laklos
Lekours pe large;
Galoupe tou bann zanfan
Bonom Noel finn pase.

SANTER

Get soley pe leve,
Nouvo zour kas pares.
Ala marday pe fer marday,
Nou ris kales nou'ale.

KER

Sonn laklos, sonn laklos
Lekours pe large;
Galoupe tou bann zanfan
Bonom Noel finn tase.

De klosar, Dammarro ek Kaspalto, lor enn ban piblik. Dan bakgraoun, tamtam Noel pe donn bal.

DAMMARRO

Kot pou dormi seswar Kaspalto?

KASPALTO

Dormi? To pa pou atann Bonom Noel pase?

DAMMARRO

Enn poulia, de poulia ... trwa poulia ... mo fer san Bonom Noel pase yer, dime, zordi, kan to'le. Prezidan Otelo enn faner. May nou ar enn ti gilti, nou al kraz. Zot dir pou mo prop dibien. Si mo'le mor dan nisa pa pou mo prop dibien sa? Kaspalto, to pa pe bwar? Tansion mank disan dan to lalkol!

KASPALTO

Dammarro, pa deranz mwa kan mo pe konsantre.

DAMMARRO

Konsantre?

KASPALTO

Pete la pa'le sorti. ... Atann li vini. Ah! Quel soulagement!

DAMMARRO

Taheeee! To'nn manz kamanber? ... Prezidan Otelo ena rezon. Mo kwar Yago pou fer enn bon Premie Minis. Enn bon piti sa. Mo bizin koz ar li. Bizin legaliz mas.

KASPALTO

Larak?

DAMMARRO

Ki larak?

KASPALTO

Divin banann, siro tamasa.

DAMMARRO

Move pou lefwa. Bizin ogmant so tevea.

KASPALTO

Mo vant pe grogne.

DAMMARRO

To lefwa finn vinn konpot.

KASPALTO

Mo fin.

DAMMARRO

Trazedi! To fin, to swaf, to bizin dormi, to pet pi. Ris enn dam. To bliye tousa pouritir dan to trip. To koko vinn kler. To nek trouv nisa partou. Kwar mwa. Twa to nek pans manze, bwar, dormi. Peyna lavenir ladan. Lavenir li dan mas. Mastana-diwana!

KASPALTO

Mo'al deryer lakwizinn BonChawchaw. Apre mo rod enn ti kwin pou dormi. Fer so!

DAMMARRO

Kaspalto, lisien pli bon ki twa. To san pider. Quelle honte mon cher. Shame! Shame! Shame! Lisien finn manz to lamour prop. ... Prezidan Otelo ena rezon. Dimoun pe vinn bebet.

KASPALTO

Mo pe'ale. Gard mo plas lor ban.

DAMMARRO

Kisannla to kwar pou pran to plas?

KASPALTO

Ki kone?

DAMMARRO

Kikfwa Prezidan Otelo pou vinn kas enn poz dan to plas.

KASPALTO

Ki kone?

DAMMARRO

Dimoun dan fet. Manze, bwar, donn jaz! Magazin tap plin; restoran tap plin; jalsa tap plin. Kisannla ena letan pou perdi lor ban piblik?

KASPALTO

Mwa.

DAMMARRO

Twa, to pa konte. Deleryom pa dan kont. To kwar to tro inportan me to enn ninport ki zis pans manze, bwar, dormi. To plas li pou la dime, yer, zordi. Marke, garde!

KASPALTO

Kot pou kone?

DAMMARRO

To fatigan ar to bann kestion retorik. Ki kone? Kot pou kone? Ki'afer? Ale! Jo! Go! Al fouy dan poubel BonChawchaw pou plin to boyo. Apart boyo to peyna nanye.

KASPALTO

Fer so.

DAMMARRO

Ki to'le? Fer fre an-ete!

KASPALTO

To vinn ar mwa?

DAMMARRO

Kotsa?

KASPALTO

Rod manze. Vinn ar mwa. Zot pou bat mwa.

DAMMARRO

Kisannla?

KASPALTO

Bannla.

DAMMARRO

Ki bannla?

KASPALTO

Bannla.

DAMMARRO

Nou bann?

KASPALTO

Non, mo dir twa. Bannla. Vinn ar mwa.

DAMMARRO

Ale, mwa mo atann twa isi. Pa manz tou. Gard enn bout pou mwa. Pa manz tou laviann, nek gard lasik pou mwa kouma yer.

KASPALTO

Vinn ar mwa. Mo per tousel. ... To nepli kontan mwa.

DAMMARRO

Kontan twa? To kwar mo Prezidan Otelo, mwa? ... Aret fer to lagel lisien gagn bate. Bon! Bon! Mo vinn ar twa. Pa fasil ar twa! ... Foutouuuuuu!

Zot sorti

AK 1 SENN 2

Dan biro Prezidan Otelo. Lasenn bien som. Nek trouv bann silouet. Prezidan an renion ar so bann minis. Yago, so nouvo Premie Minis pe asiz pre kot li e tanzantan li mirmir dan zorey so sef yerarsik. Bann lezot minis trouv sa normal. Dan kabine Otelo ena plizier fam. Parmi ena Desdemona ki enn madam ki finn amenn enn long konba pou fer respekte egalite zom-fam. Limem Vis-Premie Minis avek responsabilite pou vey tou seki konsern jennder. Li enn kamarad personel Prezidan Otelo ki fer li enn konfians total. Ler renion fini bann minis vinn kas pognedme ar Prezidan Otelo e apre zot sorti. Yago ek Desdemona reste parski Prezidan finn dimann zot reste pou enn konversasion an konfidans.

OTELO

Nou premie lane finn pas ase bien me problem prinsipal pa finn rezoud. Mo dimann mwa si li dan nou pouvwar pou rezoud li. Nou ena enn vwazin pouisan ek anbisie.

YAGO

Tank nou pa met baton dan larou zot pou les nou trankil.

OTELO

Ou tro optimis, Yago. Lanpir Gridi so lapeti pa konn chombo. Li enn trousanfon. Pou ki li kontinie grandi so fortinn li bizin matier premier e sirtou lenerzi par tonn. Tou pei ki ole lape bizin aksepte so kondision. E so kondision se ouvertir laport ek lafnet pou li fer so bakanal. Get ki finn ariv Raki.

YAGO

Me fode pa bliye ki Prezidan Raki pa ti pe respe dinite so popilasion.

OTELO

Ena plis dinite laba aster? ... Bon mo ena enn kiksoz personel pou dir zot de. ... Kikenn ole enn drink? Mwa, mo bien bizin enn. Des? Yago? Non?

YAGO

Mo ena detrwa dosie pou okipe avan mo al lakaz.

DESDEMONA

Zis enn larm pou akonpagn twa.

Otelo al ver so bar met inpe liker dan de ver e retourn ver so de koleg.

OTELO

Miro ek mwa nou finn desid pou marye.

DESDEMONA

Marye? Enn nouvel sok sa! Lalwa nou pei pa permet sa.

OTELO

Nou pe al kot nou vwazin kot maryaz gay li legal.

DESDEMONA

Lopozision pou tom lor twa. Move lekzanp.

OTELO

Mo pa per sa. Pandan dernie eleksion lopozision ti fer enn kanpagn degoutan lor sa size la. Li pa ti marse. Li pa pou marse.

DESDEMONA

Non Dan! Tou dimoun konn to oryantasion sexiel. Sa li pa enn problem. Lopozision pou mark pwin si zot dir ki to aksion al kont to politik. Nou pe lite pou devlop enn idantite ek kiltir nasional pou fer fas roulo konpreser globalizasion ki pe rod koul nou tou dan mem moul. Pou popilasion nou pei li pou paret bien drol si to pe al lotpey pou fer seki to pa pe kapav fer isi. Kifer nou pa sanz lalwa? Tou manier lalwa maryaz bizin enn bon kout epdeting.

OTELO

Li paret vilin. Koumadir mo pe sanz lalwa pou mo prop lintere.

DESDEMONA

Pa kapav atann?

OTELO

Ki zafer?

DESDEMONA

Maryaz.

OTELO

Nou anvi adopte zanfan.

DESDEMONA

(Silans ) ... Konplike!

OTELO

Mo kone. ... Yago, ki ou panse ou?

YAGO

Solision sinp. Nou konvok parlman pou enn seans extraordiner pou anonse ki gouvernman finn desid pou aboli tou kalite diskriminasion e dan nouvo lalwa nou inklir maryaz gay ek lesbienn e donn zot drwa adopte zanfan. S.I.N.P, sinp! Nou fer sa vinn item prinsipal Prezidan Otelo so mesaz findane.

OTELO

Ki to panse Des?

DESDEMONA

Mo tike.

YAGO

Peyna pou tike. Mo sir mo pwin.

DESDEMONA

To pare pou pran risk, Dan?

OTELO

Eski mo ena swa? Swa sa, swa nanye. Kontinie viv mo lamour dan-nwar-dan-nwar, olie viv li dan lalimier. Mo'nn kwinse Des.

YAGO

Prezidan, mo al delavan?

OTELO

(Enn moman ezitasion.) Oke!

To know more go to: http://pages.intnet.mu/develog

BOUKIE BANANE III: http://poezi.blogspot.com